2018-06-26 12:52Pressmeddelande

LignoCity stöttas med tjugo nya miljoner

Lignin har stor potential.  Det kan omvandlas till miljövänliga bränslen, bioplaster och till kolfiber som man kan göra till exempel bilar, flygplan och batterier av.

Nu inleder Paper Province tillsammans med RISE och fyra andra deltagare ett projekt med syfte att utveckla testbädden LignoCity.

I en framtida bioekonomi måste vi utnyttja vår skog optimalt. Lignin, som är en restprodukt från massa- och pappersbruken, är en viktig pusselbit i den processen. Vid testbädden LignoCity på Bäckhammars bruk i Kristinehamns kommun bedrivs forskning och tester av ligninet. Anläggningen är den enda anläggning i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning.

Främjar nya affärsmodeller

Det nya projektet handlar om att hitta koldioxidsmarta lösningar kring ligninet och bygga upp nya affärsmodeller.

– Det är ett jättehäftigt projekt. Vi främjar utvecklingen mot en mer koldioxidsnål ekonomi och omställningen till ett biobaserat samhälle, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

”Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med tio miljoner. Projektet har en total omslutning på 20 miljoner.

Från idé till kommersialisering

RISE Research Institutes of Sweden är projektägare och förutom Paper Province ingår även Kristinehamns kommun, Region Värmland, Nordic Paper och RenFuel i projektet.

Målet är att i detalj utveckla nya arbetssätt kring lignin och hitta modeller för hur man går från idé till företagsetablering.

– Projektet ska stötta utvecklingen av idéer i riktning mot kommersialisering, hela vägen från idé till produkt, säger Paul Nemes.

Nya samarbetspartners ska hittas

Projektdeltagarna kommer att arbeta med hypoteser för hur små och medelstora företag samt startups kan dra nytta av den här typen av verksamhet. Medel finns avsatta för att kartlägga och hitta nya samarbetspartners som går att knyta till LignoCity.

LignoCity ägs och stöttas av RISE och är en av ett tiotal testbäddar i regionen.

– Testbäddar är viktiga i omställningen till en skoglig bioekonomi. Vi gör regionen mer attraktivt genom bra och fungerande testbäddar. Det handlar om att få till ett attraktivt klimat som i slutändan leder till innovation och företagsetableringar, säger Paul Nemes.

   

  –––––––––––

KONTAKTPERSONER PAPER PROVINCE

Marja Wängestam
Kommunikatör
m.wangestam@paperprovince.com

Maria Hollander
VD, Paper Province
m.hollander@paperprovince.com
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.