2020-12-28 07:15Pressmeddelande

Vägar i Karlstad och Kristinehamn asfalteras med skogsmaterial

Nu ska Karlstad och Kristinehamn få testa på att köra på några korta asfaltssträckor innehållande skogsmaterialet lignin. Under sex år ska det undersökas och utvärderas om det fossilfria bindemedlet håller måttet.Nu ska Karlstad och Kristinehamn få testa på att köra på några korta asfaltssträckor innehållande skogsmaterialet lignin. Under sex år ska det undersökas och utvärderas om det fossilfria bindemedlet håller måttet.

Under 2021 ska testvägsträckor beläggas med asfalt innehållande lignin från testbädden LignoCity i Bäckhammar. Det är ett skogsmaterial som kan sänka koldioxidutsläppen från asfalt med upp till 20 procent.

Som ett steg på vägen till ett fossilfritt samhälle ska det nu undersökas om skogsråvaran lignin kan ersätta en del av det fossila bindemedlet, bitumen, i asfalt.

– Genom att ersätta fossila råvaror mot förnybara kan vi reducera växthusgaser vid vägbyggnationer och underhåll. Idag består asfalt av omkring fem procent bitumen. Tidigare tester har visat att bindemedlet skulle kunna ersättas med upp till två procent lignin. Det kanske inte låter så mycket men med tanke på mängden asfalt som årligen beläggs kan det göra stor skillnad för miljön, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE och för LignoCity2.0.

Framtidens vägar

Totalt ska fem vägsträckor på omkring 500 meter var beläggas i Karlstad och Kristinehamn med asfalt innehållande lignin. Det är ett skogsmaterial som bäst kan beskrivas som trädens naturliga klister.

Ligninet hämtas från testbädden LignoCity i Bäckhammar och blandas med NCC:s asfalt i Karlstad.

Arbetet görs inom ramarna för projektet Lignin i asfalt som drivs av RISE och NCC. Det inleds 2021 och utvärderas fram till 2027. Under denna tid ska det bland annat undersökas hur väl olika inblandningsmetoder i olika volymer lämpar sig för framtida asfaltering av vägar. Utredningen omfattar hela asfaltens livscykel och dess miljöpåverkan.

- Det vore väldigt roligt om försöken faller väl ut. Det skulle öka efterfrågan och göra att vi i framtiden kan åka på fler vägar innehållande lignin, säger Maria Ölmhult,

Ligninutveckling i Bäckhammar

Lignin kan användas för att skapa allt från bioplast och biodrivmedel till kolfiber och batterier. Möjligheterna är stora och lika så är tillgången.

På LignoCity i Bäckhammar utvecklas lignin för att passa flera olika applikationer.

- Vi hjälper kunder att skapa hållbara lösningar av lignin, det är en biprodukt från pappers- och massaproduktion. LignoCitys lignin utvinns ur svartlut från det närliggande bruket Nordic Paper, säger Maria Ölmhult.

 

Om projektet Lignin i asfalt: Projektet involverar en rad olika aktörer. NCC leder projektet och ansvarar för fältförsöken och att lägga asfalten på uppdrag av Karlstad och Kristinehamn kommun. RISE bidrar med ligninkunskap, produktions- och uppskalningskapacitet av lignin för asfalt. I detta bidrar Wageningen University med viktiga erfarenheter från tidigare arbete i Nederländerna med lignin i asfalt. Produktionen av asfalt görs i Karlstads asfaltverk. Utvecklingen av produktionen sker vid LignoCity i Bäckhammar och projektet får stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Trafikverket.


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.